VILKÅR

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for sager, som Christiansen – Skjoldager – Rørdam
Advokatanpartsselskab påtager sig, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Selskabsoplysninger

Christiansen – Skjoldager – Rørdam Advokatanpartsselskab
Algade 9
4230 Skælskør
Telefon: 58 19 40 54
E-mail: sikkermail@advokatcsr.dk
CVR. nr.: 31 93 74 42

Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af
Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med
Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset
hvor advokatvirksomheden udøves. Christiansen – Skjoldager – Rørdam’s advokatforsikring og
garantier er tegnet i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2730 Ballerup. Advokatfirmaet
har klientkonti i Sydbank og i Sparekassen Sjælland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for
indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb
svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i
banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været
anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervmæssige formål. Her dækkes beløb op til
10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en
særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside
www.gii.dk

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette
aftales med klienten.

Retshjælp m.v.
Når advokatfirmaet påtager sig en opgave for en klient, undersøger vi om, der kan opnås offentlig
eller forsikringsmæssig retshjælp. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige
eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget
m.v.

De advokatetiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet
fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som
stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse
af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om vores bistand vil indebære en interessekonflikt i
forhold til andre af vores klienter. Advokaterne Christiansen – Skjoldager – Rørdam er som alle
andre advokatfirmaer undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette indebærer, at vi er
forpligtiget til at indsamle og opbevare identitetsoplysninger på alle vores klienter i 5 år fra
klientforholdets ophør. Derfor skal alle klienter ved oprettelsen af en sag oplyse navn og adresse og
CPR- eller CVR-nr og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende
skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold. Loven forpligter
desuden Christiansen – Skjoldager – Rørdam til at undersøge transaktioner, hvis der opstår
mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den
forbindelse kan Christiansen – Skjoldager – Rørdam også være forpligtiget til at underrette
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Klientmidler
Penge tilhørende vores klienter behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af
klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vor bankforbindelse.

Sagsbehandling og honorar
Sagen debiteres et rimeligt og passende honorar, hvis størrelse afhænger af sagens økonomiske
betydning for klienten og dens tidsmæssige omfang for selskabet. Desuden er salæret afhængigt af
sagens udfald, dens principielle og generelle betydning, og af om sagens problemer er af almindelig
art eller kræver specialviden. Der er sjældent to sager, der er ens, og da sagens omfang ofte ikke
blot afhænger af ens egne forhold men også af modpartens og forhandlingsparternes indstilling til
sagens problemer, kan salærets størrelse ikke fastsættes på forhånd. Udgangspunkt for
salærberegning vil oftest være en timebetaling på ca. kr. 2.000,00 + moms, i alt kr. 2.500,00. Ud
over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af
klienten. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes
renter som følger:

Behandling af personoplysninger:
Firmaet behandler de personoplysninger, som vi modtager, med henblik på at kunne udføre vores
arbejde for Dem. Deres anmodning om vores bistand, er Deres samtykke til, at firmaet kan behandle
oplysningerne.

Advokatfirmaet videregiver ikke oplysninger til andre, bortset fra dem der er involveret i den
opgave, som oplysningen vedrører. De, der får adgang til Deres oplysninger, er hjemmehørende i
Danmark, og er underlagt tavshedspligt.

Advokatfirmaet sletter Deres personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige, i forhold det
formål, som var grunden til, at firmaet modtog dem, dog senest efter 10 år. For oplysninger
indhentet efter hvidvaskloven, se afsnittet om sagens modtagelse.

Advokatfirmaet har truffet foranstaltninger for at sikre Deres personoplysninger mod at blive
tilintetgjort, ændret eller gået tabt og mod offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang
eller kendskab til disse.

De har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke oplysninger firmaet behandler om Dem, hvor de
stammer fra, og hvad advokatfirmaet anvender dem til.

De har ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets behandling af Deres personoplysninger.
De har ret til at få unøjagtige eller ikke opdaterede personoplysninger rettet eller slettet.
Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte advokatfirmaet.

Advokat Peter Christiansen er ansvarlig for firmaets håndtering af data.

Forbrugere/private:
Referencesats med et tillæg på 8% jf. rentelovens § 5, stk. 1.

Erhvervsdrivende:
2% pr. påbegyndt måned.

Hvis en klage over vores sagsbehandling eller honorar ikke kan løses tilfredsstillende gennem en
drøftelse, kan klage indsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Nævnet kan kontaktes pr. brev eller pr. mail: klagesagsafdelingen@advokatnaevnet.dk . Nærmere
oplysninger om Advokatnævnet kan fås via nævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk

Depositum
Det må forventes, at der kræves depositum til sikkerhed for omkostninger forbundet med sagen
samt salær. Deposita er sikret på linje med klientmidler.