VILKÅR

Handelsbetingelser, privatlivs- og cookie politik

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for sager, som Christiansen – Skjoldager – Rørdam
Advokatanpartsselskab påtager sig, med mindre andet er aftalt skriftligt.
Selskabsoplysninger

Christiansen – Skjoldager – Rørdam Advokatanpartsselskab
Algade 9
4230 Skælskør
Telefon: 58 19 40 54
E-mail: sikkermail@advokatcsr.dk
CVR. nr.: 31 93 74 42

Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af
Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med
Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset
hvor advokatvirksomheden udøves. Christiansen – Skjoldager – Rørdam’s advokatforsikring og
garantier er tegnet i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2730 Ballerup. Advokatfirmaet
har klientkonti i Sydbank og i Sparekassen Sjælland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for
indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb
svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i
banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været
anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervmæssige formål. Her dækkes beløb op til
10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en
særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside
www.gii.dk

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette
aftales med klienten.

Retshjælp m.v.
Når advokatfirmaet påtager sig en opgave for en klient, undersøger vi om, der kan opnås offentlig
eller forsikringsmæssig retshjælp. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige
eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget
m.v.

De advokatetiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet
fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som
stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse
af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om vores bistand vil indebære en interessekonflikt i
forhold til andre af vores klienter. Advokaterne Christiansen – Skjoldager – Rørdam er som alle
andre advokatfirmaer undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende
foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette indebærer, at vi er
forpligtiget til at indsamle og opbevare identitetsoplysninger på alle vores klienter i 5 år fra
klientforholdets ophør. Derfor skal alle klienter ved oprettelsen af en sag oplyse navn og adresse og
CPR- eller CVR-nr og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende
skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold. Loven forpligter
desuden Christiansen – Skjoldager – Rørdam til at undersøge transaktioner, hvis der opstår
mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den
forbindelse kan Christiansen – Skjoldager – Rørdam også være forpligtiget til at underrette
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Klientmidler
Penge tilhørende vores klienter behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af
klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vor bankforbindelse.

Sagsbehandling og honorar
Sagen debiteres et rimeligt og passende honorar, hvis størrelse afhænger af sagens økonomiske
betydning for klienten og dens tidsmæssige omfang for selskabet. Desuden er salæret afhængigt af
sagens udfald, dens principielle og generelle betydning, og af om sagens problemer er af almindelig
art eller kræver specialviden. Der er sjældent to sager, der er ens, og da sagens omfang ofte ikke
blot afhænger af ens egne forhold men også af modpartens og forhandlingsparternes indstilling til
sagens problemer, kan salærets størrelse ikke fastsættes på forhånd. Udgangspunkt for
salærberegning vil oftest være en timebetaling på ca. kr. 2.000,00 + moms, i alt kr. 2.500,00. Ud
over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af
klienten. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes
renter som følger:

Behandling af personoplysninger:
Firmaet behandler de personoplysninger, som vi modtager, med henblik på at kunne udføre vores
arbejde for Dem. Deres anmodning om vores bistand, er Deres samtykke til, at firmaet kan behandle
oplysningerne.

Advokatfirmaet videregiver ikke oplysninger til andre, bortset fra dem der er involveret i den
opgave, som oplysningen vedrører. De, der får adgang til Deres oplysninger, er hjemmehørende i
Danmark, og er underlagt tavshedspligt.

Advokatfirmaet sletter Deres personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige, i forhold det
formål, som var grunden til, at firmaet modtog dem, dog senest efter 10 år. For oplysninger
indhentet efter hvidvaskloven, se afsnittet om sagens modtagelse.

Advokatfirmaet har truffet foranstaltninger for at sikre Deres personoplysninger mod at blive
tilintetgjort, ændret eller gået tabt og mod offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang
eller kendskab til disse.

De har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke oplysninger firmaet behandler om Dem, hvor de
stammer fra, og hvad advokatfirmaet anvender dem til.

De har ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets behandling af Deres personoplysninger.
De har ret til at få unøjagtige eller ikke opdaterede personoplysninger rettet eller slettet.
Hvis De vil gøre brug af Deres rettigheder, skal De kontakte advokatfirmaet.

Advokat Peter Christiansen er ansvarlig for firmaets håndtering af data.

Forbrugere/private:
Referencesats med et tillæg på 8% jf. rentelovens § 5, stk. 1.

Erhvervsdrivende:
2% pr. påbegyndt måned.

Hvis en klage over vores sagsbehandling eller honorar ikke kan løses tilfredsstillende gennem en
drøftelse, kan klage indsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Nævnet kan kontaktes pr. brev eller pr. mail: klagesagsafdelingen@advokatnaevnet.dk . Nærmere
oplysninger om Advokatnævnet kan fås via nævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk

Depositum
Det må forventes, at der kræves depositum til sikkerhed for omkostninger forbundet med sagen
samt salær. Deposita er sikret på linje med klientmidler.

Cookie- og privatlivspolitik hos Advokat CSR

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender "cookies", der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om "Cookies" ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: . Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Advokat Peter Christiansen
CVR: 31937442
Telefon: +45 58 19 40 54
Email: 

Persondatapolitik hos Advokat CSR

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Advokat CSR.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Advokat CSR indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger vores hjemmeside

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på https://advokatcsr.dk er CHRISTIANSEN - SKJOLDAGER - RØRDAM ADVOKATANPARTSSELSKAB, CVR-nr: 31937442.

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Martindoes.work , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Martindoes.works datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse  

Denne side bruger cookies, klik her for at læse mere.
Accepter

Kontakt mig i dag

Eller Ring på

+45 33 16 08 16

bubblecross