VILKÅR

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for sager, som Christiansen – Skjoldager – Rørdam Advokatanpartsselskab påtager sig, med mindre andet er aftalt skriftligt.

Selskabsoplysninger
Christiansen – Skjoldager – Rørdam Advokatanpartsselskab
Algade 9
4230 Skælskør
Telefon: 58 19 40 54
Telefax: 58 19 00 43
E-mail: mail@advokatcsr.dk
CVR. nr.: 31 93 74 42

Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Advokaterne har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Christiansen – Skjoldager – Rørdam’s advokatforsikring og garantier er tegnet i forsikringsselskabet Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2730 Ballerup. Advokatfirmaet har klientkonti i Sydbank og i Sparekassen Sjælland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Retshjælp m.v.
Når advokatfirmaet påtager sig en opgave for en klient, undersøger vi om, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget m.v.

De advokatetiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelse af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Advokatnævnet påser overholdelse af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

Sagens modtagelse
Ved modtagelse af en sag undersøger vi, om vores bistand vil indebære en interessekonflikt i forhold til andre af vores klienter. Advokaterne Christiansen – Skjoldager – Rørdam er som alle andre advokatfirmaer undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette indebærer, at vi er forpligtiget til at indsamle og opbevare identitetsoplysninger på alle vores klienter i 5 år fra klientforholdets ophør. Derfor skal alle klienter ved oprettelsen af en sag oplyse navn og adresse og CPR- eller CVR-nr og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold. Loven forpligter desuden Christiansen – Skjoldager – Rørdam til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Christiansen – Skjoldager – Rørdam også være forpligtiget til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Klientmidler
Penge tilhørende vores klienter behandles efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler. Midlerne indsættes på en klientkonto hos vor bankforbindelse.

Sagsbehandling og honorar
Sagen debiteres et rimeligt og passende honorar, hvis størrelse afhænger af sagens økonomiske betydning for klienten og dens tidsmæssige omfang for selskabet. Desuden er salæret afhængigt af sagens udfald, dens principielle og generelle betydning, og af om sagens problemer er af almindelig art eller kræver specialviden. Der er sjældent to sager, der er ens, og da sagens omfang ofte ikke blot afhænger af ens egne forhold men også af modpartens og forhandlingsparternes indstilling til sagens problemer, kan salærets størrelse ikke fastsættes på forhånd. Udgangspunkt for salærberegning vil oftest være en timebetaling på ca. kr. 2.000,00 + moms, i alt kr. 2.500,00. Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger af klienten. Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter som følger:

Forbrugere/private:
Referencesats med et tillæg på 7% jf. rentelovens § 5, stk. 1.

Erhvervsdrivende:
2% pr. påbegyndt måned.

Hvis en klage over vores sagsbehandling eller honorar ikke kan løses tilfredsstillende gennem en drøftelse, kan klage indsendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Nævnet kan kontaktes pr. brev eller pr. mail: klagesagsafdelingen@advokatnaevnet.dk . Nærmere oplysninger om Advokatnævnet kan fås via nævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk

Depositum
Det må forventes, at der kræves depositum til sikkerhed for omkostninger forbundet med sagen samt salær. Deposita er sikret på linje med klientmidler.